• bilgi@derinajans.com
  • 0850 885 1 266

HABER DETAYI

26 Mart 2018 10:52

EV­RUZ ATEŞİNDEN AT­LA­DI­LAR, DEMİR DÖVÜP, YU­MUR­TA TO­KUŞ­TUR­DU­LAR

EV­RUZ ATEŞİNDEN AT­LA­DI­LAR, DEMİR DÖVÜP, YU­MUR­TA TO­KUŞ­TUR­DU­LAR

Ba­lı­ke­sir ba­ha­rın ge­li­şi­ni kut­la­dı. Bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin sim­ge­si olan nev­ruz kut­la­ma­la­rı öz­le­di­ği­miz tab­lo­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Uzun yıl­lar­dan beri Ba­lı­ke­sir’in si­ya­si fi­gür­le­ri ve bü­rok­rat­la­rı böy­le­si­ne ke­yif­li, böy­le­si­ne el ele, gönül gö­nü­le ol­ma­mış­tı… 

Vali Ersin Ya­zı­cı, Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si Çağış Yer­leş­ke­sin­de dü­zen­le­nen 21 Mart Dünya Or­man­cı­lık Günü ve Nev­ruz kut­la­ma­la­rı­na ka­tıl­dı. Kut­la­ma­lar­da Vali Ya­zı­cı, pro­to­kol üye­le­ri ile bir­lik­te Nev­ruz ate­şi­ni yaktı, yu­mur­ta to­kuş­tur­du, daha sonra çekiç ile örste demir dövdü.
Nev­ruz kut­la­ma­la­rın­da ko­nu­şan Vali Ersin Ya­zı­cı, Nev­ruz’u kötü emel­le­ri­ne alet et­me­ye ça­lı­şan­la­ra dev­le­tin izin ver­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di.

NEV­RUZ, BİR TÜRK GE­LE­NEĞİDİR
Nev­ruz’u başka amaç­lar­la kut­la­mak is­te­yen­le­re ses­le­nen Vali Ya­zı­cı, “Bugün bu­ra­da Bahar Bay­ra­mı ve Dünya Orman Haf­ta­sı­nı kut­la­mak için bir araya gel­dik. Ben bu ül­ke­de Nev­ruz’u başka mak­sat­lar ile kut­la­ma­ya veya bu­gü­nü ba­ha­ne ede­rek kendi kötü emel­le­ri­ni alet et­me­ye ça­lı­şan­la­ra bir kaç söz sarf etmek is­ti­yo­rum. Nev­ruz, bir Türk ge­le­ne­ği­dir, Orta Asya’dan gel­mek­te­dir. Ba­ha­rı kar­şı­la­ma için hal­kı­mı­zın kış bi­ti­min­de ba­ha­rın gü­zel­lik­le­ri­ni, o güzel müj­de­le­ri­ni kar­şı­la­mak için yap­tı­ğı bir takım et­kin­lik­ler­den oluş­mak­ta­dır.” dedi.
HAL­KIN TÜM KESİMLERİ TA­RA­FIN­DAN KUT­LAN­MAK­TA­DIR
Vali Ya­zı­cı, “Türkü ile Kürdü ile Lazı ve Çer­ke­zi ile hep bir­lik­te bir mil­let ol­ma­mı­za rağ­men bazı ha­in­ler bu günü ken­di­le­ri­nin özel veya bi­ri­le­ri­ne mesaj ver­mek adına ya da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ne mey­dan oku­mak adına et­kin­lik ola­rak dü­zen­le­di­ği, tören yap­tı­ğı veya yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı bir gün ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­lar. Gel­di­ği­miz an iti­ba­rı ile ül­ke­mi­zin bir­çok nok­ta­sın­da bugün layık ol­du­ğu, ge­rek­ti­ği ve mil­le­ti­mi­ze ya­kı­şır va­zi­yet­te kut­lan­mak­ta­dır. Ba­ha­rın ilk günü ola­rak kabul et­ti­ği­miz bu­gü­nün bizim için önem­li ol­du­ğu her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­me­si ge­re­kir. Do­la­yı­sıy­la si­ya­si amaç uğ­ru­na ve ha­in­lik etmek uğ­ru­na kul­la­nı­la­maz. Zaten Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti de buna mü­sa­ade et­me­di. Nev­ruz artık kut­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği şe­kil­de hal­kın tüm ke­sim­le­ri ta­ra­fın­dan kut­lan­mak­ta­dır.” dedi.
TÜRKİYE’NİN BİR VE BE­RA­BER OL­MA­SI­NIN İŞARETİ
Nev­ruz’un, Tür­ki­ye’nin bir ve be­ra­ber ol­ma­sı­nın işa­re­ti ol­du­ğu­nu be­lir­ten Vali Ya­zı­cı, “Her za­man­kin­den daha fazla bir­bi­ri­mi­ze ke­net­len­me­miz ge­re­ken bu­gün­ler­de, mil­let­çe bir­li­ği­mi­ze, be­ra­ber­li­ği­mi­ze, kar­deş­li­ği­mi­ze sahip çık­ma­lı­yız. Bugün ya­kı­lan ateş, şid­de­tin ve öf­ke­nin değil, ak­si­ne gö­nül­le­ri­miz­de­ki sev­gi­nin, dost­lu­ğun ve kar­deş­li­ğin me­şa­le­si­dir. Bir bay­ram coş­ku­suy­la kar­şı­la­nan Nev­ruz’un, özüne uygun bi­çim­de kar­deş­çe kut­lan­ma­sı­nı di­li­yor, tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın Nev­ruz’unu kut­lu­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
NEV­RUZ ATEŞİNDEN AT­LA­DI­LAR, DEMİR DÖVÜP, YU­MUR­TA TO­KUŞ­TUR­DU­LAR
Ko­nuş­ma son­ra­sı öğ­ren­ci­ler Nev­ruz Şiiri okur­ken, Halk oyun­la­rı eki­bi­nin gös­te­ri­le­ri de Nev­ruz kut­la­ma­la­rı­na renk kattı. Gös­te­ri­le­rin ar­dın­dan Vali Ersin Ya­zı­cı örste demir dövdü, yu­mur­ta to­kuş­tur­du, ya­kı­lan nev­ruz ate­şi­nin üs­tün­den at­la­dı. Vali Ya­zı­cı daha sonra fidan di­ke­rek, ço­cuk­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di.
Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si Çağış Yer­leş­ke­sin­de­ki Nev­ruz kut­la­ma­la­rı­na Vali Ersin Ya­zı­cı, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ay­dın­lı­oğ­lu, İl Gar­ni­zon Ko­mu­tan Ve­ki­li Bakım Albay Cen­giz Cö­mer­toğ­lu, Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zekai Ka­fa­oğ­lu, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sadık Bölek, Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kerim Öz­de­mir, Baro Baş­ka­nı Avu­kat Erol Ka­ya­bay, Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Ali Köse, Em­ni­yet Mü­dü­rü Cen­giz Zey­bek, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Jan­dar­ma Kı­dem­li Albay Murat Kınay, Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı Prof. Dr. Meh­met Baş­türk, Prof. Dr. İlter Kuş, Prof. Dr. Şakir Sa­kar­ya, Ba­lı­ke­sir Orman Bölge Müdür Ve­ki­li İsa Çap­kın ile çok sa­yı­da pro­to­kol men­su­bu ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.